SEND US YOUR DATA TO ORDER A PROJECT

Joom - BEST OFFICE AWARDS

<p>Joom - BEST OFFICE AWARDS</p>

Fedor Rashchevskiy

Evgeniy Kovpak

Viktoriya Pozdnyakova

Andrey Kalmykov, Anastasiya Rozhkova

Alexey Litin, Alexey Kulagin

Design: December 2019 - December 2020

Construction: June 2020 - March 2021

Total area: 7400 sq. m.

Photo: Ilya Ivanov

Изображение проекта
Изображение проекта
Изображение проекта
Изображение проекта
Изображение проекта
Изображение проекта
Изображение проекта
Изображение проекта
Изображение проекта
Изображение проекта
Изображение проекта
Изображение проекта
Изображение проекта
Изображение проекта
Изображение проекта
Изображение проекта
Изображение проекта
Изображение проекта
Изображение проекта
Изображение проекта
Изображение проекта
Изображение проекта
Изображение проекта
Изображение проекта
Изображение проекта
Изображение проекта
Изображение проекта
Изображение проекта
Изображение проекта
Изображение проекта
Изображение проекта
Изображение проекта
Изображение проекта
Изображение проекта
Изображение проекта